Si parlerà di tasse

Tartassati e........ contenti.